Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2009-04-01 1444
Art. czytany: 1811 razy

„Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącąw ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012”

Skarżysko Kościelne 2009.03.31.
In.I.7331-7/09

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53, ust. 4 pkt.6 i 9 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art.10 §1,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne
- w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie, odwodnienie, chodniki – w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 887 położonej w Skarżysku Kościelnym
- wystąpił w dniu 31.03.2009r. do Starosty Skarżyskiego i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji dla przedmiotowego zamierzenia.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia 14.04.2009r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski