Obwieszczenie

2009-03-13 1504
Art. czytany: 1868 razy

Zebranie materiałów przed wydaniem decyzji

In.I.7627-4/08 Skarżysko Kościelne 2009.03.13.OBWIESZCZENIE

Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 – tekst jedn. z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skarżysko Kościelne – ul. Polna i dojazd do ul. Południowej”

Planowane przedsięwzięcie jest. przewidywane do realizacji na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1976/50, 1976/51, 1976/52, 1976/53, 1976/54 i 1976/55 oraz w miejscowości Grzybowa Góra– o nr ewidencji gruntowej: 5507 i 509 – stanowiących pas drogowy drogi gminnej..
W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (27.03.2009r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. ochrony środowiska.

Jednocześnie zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17.02.2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej postanowieniem znak SEV- 4471/05/09 z dnia 27.02.2009r. oraz: Starosta Skarżyski postanowieniem znak: OS.II.7634/41/08/09 z dnia 05.03.2009r. uzgodnili realizację przedmiotowej inwestycji.
Data wywieszenia obwieszczenia 13.03.2009r.