Obwieszczenie

2009-03-13 1447
Art. czytany: 1766 razy

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie

In.I.7627-3/08 Skarżysko Kościelne 2009.03.13.OBWIESZCZENIE

Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 – tekst jedn. z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kami. ul Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w km. 0+000 – 1+700”

Planowane przedsięwzięcie jest. przewidywane do realizacji na działkach położonych w miejscowości Michałów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 576, 687/2 i 688/1 oraz – położonych w miejscowości Majków, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 468, 523, 426/1, 426/2, 433, 517, 518/1, 519, 54/1 i 54/2.
W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (27.03.2009r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. ochrony środowiska.

Jednocześnie zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17.02.2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej postanowieniem znak SEV- 4471/06/09 z dnia 27.02.2009r. oraz: Starosta Skarżyski postanowieniem znak: OS.II.7634/40/08/09 z dnia 05.03.2009r. uzgodnili realizację przedmiotowej inwestycji.


Wójt Gminy

Data wywieszenia obwieszczenia 13.03.2009r. (-) Zbigniew Celski