Obwieszczenie

2009-03-13 1306
Art. czytany: 1837 razy

Zebranie materiałów przed wydaniem decyzji

In.I.7627-5/07/09 Skarżysko Kościelne 2009.03.13.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 – tekst jedn. z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego„W E N D B I” Zuzanna Wolszczak ul. Lotnicza 2726-600 Radom
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1,5 MW”

Planowane przedsięwzięcie jest przewidywane do realizacji na działce położonej w miejscowości Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 696.
W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (27.03.2009r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. ochrony środowiska.