Obwieszczenie

2009-02-19 1325
Art. czytany: 1882 razy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków – ul. Św. Anny”

In.I.7627-5/08/09 Skarżysko Kościelne 2009.02.17.OBWIESZCZENIE

Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4, art.48 ust.2 pkt.1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150. z późniejszymi zmianami) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art..10 §1 art..49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie
- na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-110 Skarżysko Kościelne
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków – ul. Św. Anny”
- wystąpił pismem Zn: In.I.7627-5/08/09 z dnia 17.02.2009r.o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia do:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej
oraz - Starosty Skarżyskiego.

Przedmiotowa inwestycja jest przewidywana do realizacji na działkach położonych w miejscowości Majków, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 40 i 54/1, stanowiących teren pasa drogowego drogi gminnej.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski