Obwieszczenie

2009-02-10 1311
Art. czytany: 1833 razy

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T

In.I.7627-3/08/09 Skarżysko Kościelne 2009.02.10.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4, art.51 ust.2 i ust.3 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150. z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art.10 §1 i art..49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071 . z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 03.11.2008r. Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w km. 0+000 – 1+700”

- po zasięgnięciu opinii
na temat potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej (postanowienie Zn: SEV- 4431/42/08 z dnia 31.12.2008r. o braku potrzeby raportu)
o r a z
Starosty Skarżyskiego
(postanowienie Zn: OS.II.7634/40//08/09 z dnia 23.01.2009r o braku potrzeby raportu)

postanowieniem z dnia 10.02.2009r. Zn: In.I.7627-3/08/09 nie nałożył na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Przedmiotowa droga obejmuje teren działek położonych w miejscowości Majków, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 468, 523, 426/1, 426/2, 433, 517, 518/12, 519, 54/1, i 54/2 oraz w miejscowości Michałów – o nr.w ewidencji gruntowej: 576, 687/2 i 688/1.
Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (24.02.2009r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Strony w sprawie mogą składać na to postanowienie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 7 dni od daty doręczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski


Otrzymują:

. 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku—Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Strony wg wykazu (przez obwieszczenie)
3.a/a