Obwieszczenie

2009-01-13 0916
Art. czytany: 1951 razy

Obwieszczenie sporządzeniu raportu

In.I.7627-5/07/09 Skarżysko Kościelne 2009.01.12.OBWIESZCZENIE

Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4, art.51 ust.2 i ust.3 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 – tekst jedn. z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art.10 §1 i art..49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071 . z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 13.09.2007r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego „W E N D B I” Zuzanna Wolszczak ul. Lotnicza 27 26-600 Radom., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1,5 MW - na działce położonej w m. Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 696”,

- po zasięgnięciu opinii
na temat potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakres

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej
(postanowienie znak SEV- 4431/50/07 z dnia 19.12.2007r.o braku potrzeby sporządzenia raportu)
oraz:
Starosty Skarżyskiego
(postanowienie znak: OS.II.7634/44/07/08 z dnia 07.11.2008r. o braku potrzeby porządzenia raportu)

postanowieniem z dnia 12.0312009r. Zn: In.I.7627-5/07/09 nie nałożył na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (27.01.2009r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Strony w sprawie mogą składać na to postanowienie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 7 dni od daty doręczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski


Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe„WENDBI”
Zuzanna Wolszczak
ul. Lotnicza 27,
26-600 Radom
2. Strony wg wykazu (poprzez obwieszczenie)
3.. a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Konarskiego 20,
26-110 Skarżysko-Kamienna,

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Czerwonego Krzyża 10,
26-110 Skarżysko-Kamienna,