Obwieszczenie

2008-12-15 1533
Art. czytany: 1766 razy

In.I.7627-4/08

In.I.7627-4/08 Skarżysko Kościelne 2008.12.15.


OBWIESZCZENIE
Na podstawie 46a ust.1, ust.5, ust.7 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20068r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art..10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r..Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia, że na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-110 Skarżysko Kościelne
w dniu 04.11.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia tj. :
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skarżysko Kościelne – ul. Polna i dojazd do ul. Południowej”
Zamierzenie inwestycyjne j.w. przewidywane jest do realizacji na odcinku km.2+158 – 2+905. Droga jw. obejmuje teren działek położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1976/11, 1976/53, 1976/55 oraz – położonych w miejscowości Grzybowa Góra , oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 507 i 509.
Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu pismem z dnia 15.12.2008r.. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz – Starosty Skarżyskiego o opinię co do potrzeby i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w związku z art. 51 ust.1 pkt.2 i ust.3 oraz art. 57 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Data wywieszenia obwieszczenia 15.12.2008r
Wójt Gminy
(-)Zbigniew Celski