Obwieszczenie

2008-12-04 1403
Art. czytany: 1983 razy

Budowa stacji paliw w Skarżysku Kościelnym

In.I.7627-2/08 Skarżysko Kościelne 2008.12.04.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na pawilon obsługi stacji paliw, na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul Kościelna, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 3317, 3305 (droga powiatowa) i 3316 (droga gminna).

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Marka Iskry zam. 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Spółdzielcza 4/30.
Zgodnie z art.46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w związku z §.3 ust.1 pkt.35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),w/w przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art.46a ust.7 pkt.4 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia jest wiążąca w stosunku do decyzji pozwolenia na budowę.
Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tutejszy Organ.

Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji i pozostałą dokumentacją sprawy, w tym: raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz – składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.


Data wywieszenia obwieszczenia: 04.12.2008r.
Wójt Gminy
(-) Zbigniew Celski