UCHWAŁA NR XXII/107/2008 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

2008-10-31 1149
Art. czytany: 759 razy

23 październik 2008r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - samorządowej instytucji kultury za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 267, poz. 2252, Nr 208, poz. 1540, z 2008r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900)


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury w Skarżysku Kościelnym - sporządzone na dzień 31.12.2007 roku, stanowiące załączniki do uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
a) Bilansu - załącznik Nr 1,
b) Rachunku zysków i strat –załącznik Nr 2 .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.