Rejestracja przedpoborowych

2008-10-10 1002
Art. czytany: 2009 razy

Rejestracja przedpoborowych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416, Nr 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1242) § 1 – 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przed[poborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377) informuję, że:
1. W okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2008 r. zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990 r.
2. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy Skarżysko Kościelne obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie 23 – 24 października 2008 r. w budynku Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne pok. Nr 106.
3. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby Urząd Gminy o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.
4. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Bliższych informacji na temat rejestracji przedpoborowych udziela Pan Piotr Piwowarczyk telefonicznie (tel. nr 0-41 271 44 66 wew. 32) lub osobiście pok. Nr 114 w budynku Urzędu Gminy w godzinach urzędowania.