UCHWAŁA NR XVII / 92 /2008 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2008-08-05 1115
Art. czytany: 966 razy

30 lipiec 2008r

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i w związku z art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na wspólne finansowanie zadania pn. „Odwodnienie dróg powiatowych w gminie Skarżysko Kościelne” w kwocie
46 408,00 zł ( słownie : czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiem złotych ) .


§ 2.

Wydatkowanie środków, o których mowa w §1 uchwały nastąpi ze środków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2008.

§ 3.

Szczegółowe zasady i terminy przekazania środków określi zawarte porozumienie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.