UCHWAŁA NR XVIII/89/08 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

2008-07-03 0807
Art. czytany: 1091 razy

27 czerwiec 2008r

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym użytkownikiem.

Na podstawie art. 18, ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jedn. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ), oraz art 659 – 692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny(tekst jedn. Dz. U. z 1964r Nr 16 poz.93 z późn. zm.)


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 80m2, zlokalizowanych na parterze budynku, stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Skarżysko Kościelne jako działka nr 3348 o pow. 0,8000 ha, będącej własnością Gminy Skarżysko Kościelne – na rzecz Pani Anny Minda z przeznaczeniem na aptekę, na czas nieoznaczony.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.