OBWIESZCZENIE

2007-12-10 1520
Art. czytany: 2854 razy

Budowa elektrowni wiatrowej

In.I.7627-5/07 Skarżysko Kościelne 2007.12.10.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie 46a ust.1, ust.5, ust.7 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 – tekst jedn. z późn. zm.) w związku z art.49, art.61 §1 i §4 oraz art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego „W E N D B I” Zuzanna Wolszczak ul. Lotnicza 2726-600 Radom
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1,5 MW.na działce położonej w miejscowości Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 696.
Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (24.12.2007r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z uwagi na długotrwałą procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, związaną z konicznością zasięgnięcia opinii i uzgodnienia warunków realizacji inwestycji z powołanymi Organami oraz – informowania stron w drodze obwieszczeń, wyznacza się termin załatwienia sprawy na dzień 29.02.2008 r.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu pismem z dnia 10.12.2007 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz – Starosty Skarżyskiego o opinię co do potrzeby i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – na podstawie art. 51 ust.1 pkt.2 i ust.3 oraz art. 57 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Wójt Gminy
(-) Zbigniew Celski