OBWIESZCZENIE

2007-11-19 1420
Art. czytany: 2887 razy

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego SPZOZ

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
w związku z art. 51 ust.1 pkt.2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia,

że w dniu 2007-11-19 na Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:: Przebudowa i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym,
Zamierzenie jw. przewidywane jest do realizacji na działce położonej w m. Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3348.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 z w/w decyzją w terminie od dnia 19.11.2007 r. do 03.12.2007 r.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach-Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie do dnia 17.12.2007 r.
Po upływie tego terminu niniejsza decyzja stanie się ostateczna.


Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski