Uchwała Nr XLVII/242/2006 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 września 2006 r.

2006-11-20 1554
Art. czytany: 1520 razy

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XLVII/242/2006
Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
z dnia 27 września 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 9 lit c, art. 51 ust. 1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 82 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2006 roku, kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań wynikających z zawartych porozumień do wysokości 550 000 ( słownie : pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Spłata kredytu nastąpi w okresie 1 roku począwszy od miesiąca lipca roku 2007.

§ 2.

Źródło spłaty kredytu będą stanowiły dochody z tytułu:
a) dochodów własnych,
b) subwencji.
§ 3.

Zabezpieczenie kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLI/217/2006 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 marca 2006 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2006, do realizacji wydatków budżetu 2006 roku, zaplanowano przychód w wysokości 552 884 zł /słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote/, w związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały do podjęcie przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.