Uchwała Nr XXX/169//2005 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

2005-06-14 1432
Art. czytany: 1131 razy

w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/163/2005 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2005 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 19, art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, ze zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 , Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, i Nr 273, poz. 2703)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


1. W Uchwale Nr XXIX/163/2005 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w sprawie zmian w budżecie uchyla się zapis § 9, a w jego miejsce powołuje się § 9, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w łącznej kwocie 150 000,00 zł,
w tym dotacje z budżetu w kwocie 40 000,00 zł.
Ustala się plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie 150 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr XXIX/163/2005 , pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.” .

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego