UCHWAŁA NR XXIV/127/2004 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 01 grudnia 2004r.UCHWAŁA NR XXIV/127/2004 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 01 grudnia 2004r.

2005-01-27 1404
Art. czytany: 1135 razy

w sprawie opłaty administracyjnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 , Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 18 i art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953 , Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) i w związku z art. 30 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm. w 2004 r. do Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492)

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne:
1. Stawka opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu wynosi 10 zł.
2. Stawka opłaty administracyjnej za sporządzenie wyrysu wynosi 15 zł.

§ 2.

Opłatę wnosi się w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym lub na jego rachunek bankowy, w dniu wydania dokumentu, o którym mowa w § 1.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.