Projekt nr 2

2018-04-10 1357
Art. czytany: 356 razy

z dnia 17 kwietnia 2018r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 , poz. 2077)


Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przygotowała: D. Barwicka
UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok. Zmianie ulega również wykaz przedsięwzięć.