Obwieszczenie - uzgodnienia Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN, przy ulicy Wąskiej

2018-01-03 1422
Art. czytany: 463 razy

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN, przy ulicy Wąskiej

Skarżysko Kościelne 2018.01.03. In.I.6730.51.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, pkt. 8 i pkt.9, w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1073 z późn.zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem -na wniosek: Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Odział Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna, - działającego przez Pełnomocnika: Jan Ryniewicz, reprezentujący firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19 25-432 Kielce - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN, przy ulicy Wąskiej w Skarżysku Kościelnym”, (na działkach o nr ewidencji gruntowej: 4429, 874/2, 874/3, 875, 876, 877/1, 878, 879/1, 879/2 i 1973) - wystąpił w dniu 03.01.2018r. do Starosty Skarżyskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 4429, 874/2, 874/3, 875, 876, 877/1, 878, 879/1, 879/2 i 1973 (droga powiatowa) - Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (17.01.2018r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 03.01.2018r.