Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej ul. Wąska

2017-12-22 1107
Art. czytany: 480 razy

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej ul. Wąska

Skarżysko Kościelne 2017.12.22. In.I.6730.51.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 21.12.2017r. na wniosek z dnia 21.12.2017r. (data wpływu: 21.12.2017r.) Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Odział Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna, - działającej przez Pełnomocnika: Jan Ryniewicz, reprezentujący firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19 25-432 Kielce - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN”. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 4429, 874/2, 874/3, 875, 876, 877/1, 878, 879/1, 879/2 i 1973 (droga powiatowa) - Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (05.01.2018r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa. w/z Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 22.12.2017r.