Obwieszczenie - wydanie decyzji budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki

2017-12-12 1311
Art. czytany: 416 razy

Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki

Skarżysko Kościelne 2017.12.12. In.I.6730.42.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2017.12.12, na wniosek Inwestora: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki, na działkach o nr ewidencji gruntowej: 821 i 1975 w Skarżysku Kościelnym”. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (26.12.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). w/z. Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy: 12.12.2017r.