OBWIESZCZENIE

2017-11-09 1346
Art. czytany: 573 razy

OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2017.11.09.
In.I.6730.47.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 08.11.2017r. na wniosek z dnia 08.11.2017r. (data wpływu: 08.11.2017r.)
- Inwestora: Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną, placem zabaw, parkingiem i drogą dojazdową”

Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działce o nr ewidencji gruntowej 3276/5- Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.11.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak