Obwieszczenie uzgodnienia Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki

2017-10-23 1555
Art. czytany: 530 razy

Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki

Skarżysko Kościelne 2017.10.23. In.I.6730.42.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, pkt. 8 i pkt.9, w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1073), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem -na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki, na działkach o nr ewidencji gruntowej: 821 i 1975 w Skarżysku Kościelnym” - wystąpił w dniu 13.10.2017r. do Starosty Skarżyskiego i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 821 i 1975 , Obręb 0012 Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (06.11.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 23.10.2017r.