Obwieszczenie - Budowa oświetlenia przy ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym

2017-10-13 1109
Art. czytany: 459 razy

Budowa oświetlenia przy ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym

Skarżysko Kościelne 2017.10.13. In.I.6730.42.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 21257) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 12.10.2017r. na wniosek z dnia 12.10.2017r. (data wpływu: 12.10.2017r.) - Inwestora: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26—115 Skarżysko Kościelne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia przy ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym” Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej 1975 (droga gminna) i 821 - Obręb Nr 0012 Skarżysko Kościelne, położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (27.10.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 13.10.2017r.