OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-06-20 1450
Art. czytany: 609 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- :„Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej przy ulicy Świętej Anny w miejscowości Majków w gminie Skarżysko

Skarżysko Kościelne 2017.06.20.
In.I.6730.14.2017


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778 z póżn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,


że w dniu 2017.06.20, na wniosek Inwestora:
Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne
- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej przy ulicy Świętej Anny w miejscowości Majków w gminie Skarżysko Kościelne”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 23 i 39 - Obręb Nr 0001 Majków, położonych w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (04.07.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak
Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy:20.06.20177r.