P R O T O K Ó Ł Nr 2/2017

2017-05-30 1440
Art. czytany: 597 razy

z posiedzenia XXVII (dwudziestej siódmej) w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne odbytego w dniu 28 marca 2017r w budynku Urzędu Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
9. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym za 2016r.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

12. Zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
13. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028.
14.Ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.
15. Wprowadzenia Programu Opieki Nad Zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
16. Przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”.
17. Udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana w Kierzu Niedźwiedzim.
18. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
19. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne, na własność w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, niezbędnych pod cmentarz oraz parking przy cmentarzu.
20. Zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2017.

21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie obrad sesji.