OBWIESZCZENIE - postanowienie i zebranie dowodów

2017-05-22 1553
Art. czytany: 557 razy

Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra

Skarżysko Kościelne 2017.05.22 In.I.6220.3.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z wnioskiem Powiatu Skarżyskiego ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna (działającego przez pełnomocnika: Pana Dariusza Kucharczyka, Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA ul. Sucharskiego 353 97-500 Radomsko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km. 4+286 do km 7+517 o łącznej długości ok. 3231,00 mb”. - po zasięgnięciu opinii: co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej (opinia sanitarna znak SEV- 4470/3/17 z dnia 23.02.2017r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko) 2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (opinia znak: WOO-II.4240.37.2017.MGN.3 z dnia 26.04.2017r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko) - postanowieniem z dnia 19.05.2017r. Zn: In.I.6220.3.2017 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów Obrębu Nr 0002 Grzybowa Góra numerami: 438, 14, 664/1, 508, 509 i 507, położonych w miejscowości Grzybowa Góra, oraz Obrębu Nr 0012 Skarżysko Kościelne, na działkach nr ew. 1974, 3502 i 1970/1 położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne – gmina Skarżysko Kościelne powiat skarżyski. Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (05.06.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie. Jednocześnie zawiadamia się Strony, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania – na wniosek Powiatu Skarżyskiego - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak na wstępie. Zawiadamia się również, że przedłuża się do dnia 14.06.2017r. termin rozpatrzenia wniosku i zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłużenie terminu jw. spowodowane zostało uzyskaniem - w myśl art.64 ust.1 powołanej na wstępie ustawy z dnia 3.10.2008r - wymaganych opinii do dnia 26.04.2017r. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak Miejsce wywieszenia obwieszczenia: siedziba Urzędu Gminy Termin wywieszenia obwieszczenia: tj od dnia 22.05.2017r. do dnia 05.06.2017r