OBWIESZCZENIE

2017-05-17 1312
Art. czytany: 491 razy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 353 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne

w terminie od 17.05.2017r. do 07.06.2017r.

Z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne można zapoznać się w następujący sposób:
- Wchodząc na stronę internetową BIP Urzędu Gminy: http://ugskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=38016
- W siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, pokój nr 100 w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w wybranej formie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2017roku:
1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a , 26-115 Skarżysko Kościelne.
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: srodowisko@skarzysko.com.pl
3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, pokój nr 100 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.

Wójt Gminy
/-/
inż. Zdzisław Woźniak