Obwieszczenie - zmiana decyzji lokalizacyjnej ul. Słoneczna

2017-05-04 1449
Art. czytany: 505 razy

Zmiana decyzji o rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna

Skarżysko Kościelne 2017.05.04. In.I.6730.23.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.155 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778 z póżn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2017.05.04 na wniosek z dnia 11.04.2017r. Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, została wydana decyzja Zn: In.I.6730.23.2014 o zmianie decyzji Nr 6/2014 Zn: In.I.6730.23.2014 z dnia 11.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”. Zmiana jw. dotyczy oznaczenia numeracji działek, położonych poza istniejącym pasem drogowym a przewidzianych dla potrzeb poszerzenia pasa drogowego, w ramach realizacji rozbudowy drogi gminnej – ul. Słonecznej i wynika z dokonanych podziałów działek, zatwierdzonych decyzjami Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, Zn: GN.6831.7.2015 z dnia 15.12.2016r., GN.6831.2.2016 z dnia 15.12.2016r., GN.6831.4.2015 z dnia 20.12.2016r., i GN.6831.3.2015 z dnia 14.02.2017r. Oznaczenie terenu inwestycji, w decyzji z dnia 11.07.2014r. jako działki o nr ewidencji gruntowej: 14 (droga), 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 274/6, 274/8, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 279, 280,. 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293/2, 294, 295, 296, 297, 430 (droga) i 438 (droga) – Obręb 2 Grzybowa Góra, po zmianie decyzją z dnia 04.05.2017r. przyjmuje brzmienie: 14 (droga), 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/3, 274/10, 274/12, 274/16, 275/1, 276/3, 277/4, 278/3, 279/1, 280/1, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 288/1, 289/3, 290/1, 291/1, 293/3, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 430 (droga) i 438 (droga) – Obręb 2 Grzybowa Góra”. Pozostałe warunki zawarte w treści decyzji jw. z dnia 11.07.2014r., w tym - położenie, wielkość terenu, oraz przebieg linii rozgraniczających terenu inwestycji pozostają bez zmian. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (18.05.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kpa, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 –15 30 . Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Z up. Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy:04.05.2017r.