OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji

2017-04-28 1348
Art. czytany: 552 razy

Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej przy ulicy Świętej Anny w miejscowości Majków

Skarżysko Kościelne 2017.04.28 In.I.6730.14.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt. 8, w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn. zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem - na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej przy ulicy Świętej Anny w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne, na działkach o nr ewidencji gruntowej: 23 i 39”. - wystąpił w dniu 28.04.2017r. do Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 23 i 39, Obręb 0001 Majków gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (12.05.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 28.04.2017r.