OBWIESZCZENIE

2017-04-11 1241
Art. czytany: 679 razy

Wszczęcie postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr 6/2014, Zn: In. I. 6730.23.2014 z dnia 11.07.2014r. wydanej przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

Skarżysko Kościelne 2017.04.11

In.I.6730.23.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 11.04.2017r. na wniosek z dnia 11.04.2017r.
- Inwestora: Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr 6/2014, Zn: In. I. 6730.23.2014 z dnia 11.07.2014r. wydanej przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra ul. Słoneczna”.
Zmiana jw. dotyczy oznaczenia numeracji działek, położonych poza istniejącym pasem drogowym a przewidzianych dla potrzeb poszerzenia pasa drogowego, w ramach realizacji rozbudowy drogi gminnej – ul. Słonecznej.
Przedmiotowa zmiana wynika z dokonanych podziałów działek i zatwierdzonych decyzjami Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, Zn: GN.6831.7.2015 z dnia 15.12.2016r., GN.6831.2.2016 z dnia 15.12.2016r., GN.6831.4.2015 z dnia 20.12.2016r., i GN.6831.3.2015 z dnia 14.02.2017r.
Pozostałe warunki zawarte w treści decyzji jw. z dnia 11.07.2014r., w tym - położenie, wielkość terenu, oraz przebieg linii rozgraniczających terenu inwestycji pozostają bez zmian.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (25.04.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.
Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy 11.04.2017r.