OBWIESZCZENIE

2017-02-13 1309
Art. czytany: 758 razy

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek z dnia 01.02.2017r., uzupełniony w dniu 08.02.2017r. (pisma bez znaku), Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego jest zmiana w części dotyczącej lokalizacji i wysokości ekranów akustycznych.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Skarbu Państwa
i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 839 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Jednocześnie informuje się, że w związku z wnioskiem Inwestora o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) przekazał pismem z dnia 10.02.2017r., znak: SPN.III.7820.1.3.2017, dokumenty dołączone do wniosku o zmianę decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, wnosząc o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.