Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie - Budowa linii napowietrznej średniego napięcia

2017-02-06 1223
Art. czytany: 763 razy

Budowa linii napowietrznej średniego napięcia

Skarżysko Kościelne 2017.02.06. In.I.6730.31.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.6, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. .U. z 2016r .poz.778 z późn.zm.) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn.zm. ) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, - działającej przez Pełnomocnika: Jan Ryniewicz, reprezentujący firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19 25-432 Kielce - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej średniego napięcia, linii napowietrznej dwunapięciowej (średniego i niskiego napięcia), budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia, na działkach o nr ewidencji gruntowej: 508, 1425,982 i 735, w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”. Jednocześnie zawiadamia się, że stosownie do zapisu art. 53 ust.4 pkt.6, pkt.8 i pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. jak na wstępie, Starosta Skarżyski uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: GG-II.6124.2.2.2017 z dnia 18.01.2017r. Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej uzgodnił projekt decyzji jw. postanowieniem Zn: ZDP-SU.6730.1.2017.IP z dnia 20.01.2017r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie. Zgodnie z treścią art.53 ust.5 i ust.5a powołanej wyżej ustawy dnia 27 marca 2003r. nie wyrażenie stanowiska w terminie jw uznaje się za uzgodnienie decyzji. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (20.02.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 06.02.2017r.