Obwieszczenie - uzgodnienie projektu decyzji budowa linii energetycznej napowietrznej

2017-01-11 1504
Art. czytany: 727 razy

Budowa linii energetycznej napowietrznej w miejscowości Grzybowa Góra

Skarżysko Kościelne 2017.01.11. In.I.6730.31.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, pkt. 8 i pkt.9, w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn. zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem - na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, - działającej przez Pełnomocnika: Jan Ryniewicz, reprezentujący firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19 25-432 Kielce - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa linii napowietrznej średniego napięcia, linii napowietrznej dwunapięciowej (średniego i niskiego napięcia), budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia, na działkach o nr ewidencji gruntowej: 508, 1425, 982 i 735, w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne. - wystąpił w dniu 10.01.2017r. do Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej, o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 508, 1425, 982 i 735, Obręb 0002 Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (25.01.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy. Wójt Gminy (-)Zdzisław Woźniak Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 11.01.2017r.