Obwieszczenie - wszczęcie postępowania d.l.i.c.p. Budowa linii napowietrznej średniego napięcia

2016-12-30 1314
Art. czytany: 800 razy

Budowa linii napowietrznej średniego napięcia, linii napowietrznej dwunapięciowej (średniego i niskiego napięcia), budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN

Skarżysko Kościelne 2016.12.30. In.I.6730.31.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 28.12.2016r. na wniosek z dnia 19.12.2016r. (data wpływu: 28.12.2016r.) - Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, - działającej przez Pełnomocnika: Jan Ryniewicz, reprezentujący firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19 25-432 Kielce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrznej średniego napięcia, linii napowietrznej dwunapięciowej (średniego i niskiego napięcia), budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia”. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 508, 1425,982 i 735 - Obręb 0002 Grzybowa Góra, położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (13.01.2017r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 30.12.2016r.