Obwieszczenie o wniesieniu odwołania

2016-11-04 0830
Art. czytany: 1054 razy

Budowa ulicy Dworskiej w Skarżysku Kościelnym

Skarżysko Kościelne 2016.11.02. In.I.6730.23.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 131, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn.zm. ), art. 51 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j Dz. U. z 2016r .poz.778 z późn.zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 26.10.2016r. za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zn: In.I.6730.23.2016 z dnia 10.10.2016r. wydanej przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Dworskiej w Skarżysku Kościelnym”, na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul,. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne. Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 3268, 3275 (droga), 3266/1, 3266/2, 3264/2, 3262, 3260, 3258, 3257, 3259, 3261, 3263/1, 3263/2, 3265/3 i 1802 – Obręb 0012 Skarżysko Kościelne, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne. Jednocześnie zawiadamia się, że Organ I instancji nie znalazł podstaw do zmiany treści wydanej decyzji i nie wydał nowej decyzji w myśl art.132. i zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, przesyłał odwołanie jw. wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (16.11.2016r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 04.11.2016.