OBWIESZCZENIE

2016-08-24 0819
Art. czytany: 925 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2016.08.24.
In.I.6730.23.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn. zm.), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, działającej przez Pełnomocnika: Pan Tadeusz Serafin „TAK” Tadeusz Serafin Marcinków 100 27-215 Wąchock
- w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Dworskiej w Skarżysku Kościelnym”.

- wystąpił w dniu 18.08.2016r. do Starosty Skarżyskiego i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 3268, 3275 (droga), 3266/1, 3266/2, 3264/2, 3262, 3260, 3258, 3257, 3259, 3261, 3263/1, 3263/2, 3265/3 i 1802 – Obręb 0012 Skarżysko Kościelne, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (07.09.2016r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.


Wójt Gminy

(-)Zdzisław Woźniak


Data wywieszenia obwieszczenia w BIP i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 24.08.2016r.