OBWIESZCZENIE

2016-08-12 0847
Art. czytany: 944 razy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Skarżysko Kościelne 2016.08.12.
In.I.6730.23.2016


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn.zm.), art.10 §1, art.49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 28.07.2016r. na wniosek z dnia 25.07.2016r. (data wpływu: 28,07.2016r.)
uzupełniony pismem z dnia 09.08.2016r. (data wpływu:09.08.2016r.)
- Inwestora: Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, działającej przez Pełnomocnika: Tadeusz Serafin - Firma „TAK” Tadeusz Serafin Marcinków 100 27-215 Wąchock

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Dworskiej w Skarżysku Kościelnym”.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach o nr ewidencji gruntowej: 3268, 3275 (droga), 3266/1, 3266/2, 3264/2, 3262, 3260, 3258, 3257, 3259, 3261, 3263/1, 3263/2, 3265/3 i 1802 – Obręb 0012 Skarżysko Kościelne, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (26.08.2016r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa.Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak
Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy 12.08.2016r.