Wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne

2016-08-01 1448
Art. czytany: 1034 razy

Wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Grzybowa Góra, jako działka nr 272In. I. 6724.5.2016

Skarżysko Kościelne 2016.08.01.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.), art. 93 ust. l, 3, 4 i 5, art. 94 ust. l pkt.2, art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

zawiadamia

że pozytywnie zaopiniował postanowieniem Zn: In.I.6724.5.2016 z dnia 01.08.2016r. wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Grzybowa Góra, jako działka nr 272 o pow. 0,1500 ha, pod względem zgodności z wydaną przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zn: In.I.6730.23.2014 z dnia 11.07.2014r.
Podział nieruchomości jw. ma na celu wydzielenie działki nr geodez. 272/1 o powierzchni 0,0083 ha, z przeznaczeniem dla potrzeb rozbudowy drogi nr geodez. 430 (ul. Słoneczna) Obręb 0002 Grzybowa Góra, oraz - działki nr geodez. 272/2 o powierzchni 0,1417 ha, która będzie stanowić odrębną nieruchomość.
Podlegająca podziałowi działka nr ew. gr: 272, położona w Grzybowej Górze, jest wykorzystywana - zgodnie z przedłożoną ewidencją gruntów - na cele rolne
Działka nr geodez. 272 Obręb 0002 Grzybowa Góra, na podstawie Aktu Własności Ziemi PBG-ON-451-07-01-181/74 z dnia 10.06.1974r. stanowiła własność nie żyjących Państwa Bolesława Roch i Marianny małż. Piętak a jej podział jest niezbędny do realizacji inwestycji celu publicznego pn: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”.
Jeżeli postępowania spadkowe nie zostały przeprowadzone, strony o podejmowanych czynnościach zawiadamiane są w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (15.08.2016r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie postanowienia.
Z treścią wydanego postanowienia strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


Z up. Wójta Gminy
(-) Monika Mączyńska
Sekretarz Gminy


Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy:01.08.2016r.