Informacje ogólne o petycjach

2016-06-27 1019
Art. czytany: 755 razy

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach/Dz.U z 2014 r. poz. 1195/

1. Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji zgodnie z ustawą może być, żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.
2. Nadawca petycji :
Petycja może być złożona przez osobą fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów w interesie publicznym w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
3. Adresat petycji:
Petycja może być skierowana do organu władzy publicznej ,do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej
4. Forma petycji:
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję składa grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
5. Petycja winna zawierać:
- Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji ;jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów ,w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
- oznaczenie adresata petycji ,
- wskazanie przedmiotu petycji ,
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu .
W/w podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
6. Sposoby wniesienia petycji:
- osobiście – sekretariat Urzędu Gminy pok.102
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym
ul. Kościelna 2 A 26-115 Skarżysko Kościelne
- drogą elektroniczną na adres - koscielne@skarzysko.com.pl
7. Termin załatwienia petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, a uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie o którym mowa powyżej termin ten ulega przedłużeniu nie dłużej niż do 3 miesięcy licząc od daty upływu terminu w którym petycja powinna być rozpatrzona.
8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia
Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Druki do pobrania:
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2