Protokół nr 13/2015

2016-04-15 1446
Art. czytany: 738 razy

z dnia 29 grudnia 2015r


Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
9. Plan pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na 2016r.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

10. Zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
11. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028
12. Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy skarżysko kościelne na lata 2016 - 2028.
a) przedstawienie projektu WPF na 2016r.
b) przedstawienie opinii RIO
c) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji,
d) dyskusja
e) głosowanie – podjęcie uchwały projekt nr 3.
13. Uchwalenie budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016r.
a) przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2016.
b) przedstawienie opinii RIO
c) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji,
d) dyskusja
e) głosowanie – podjęcie uchwały projekt nr 4.
14. Zmiany do Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na 2015r – projekt nr 5.
15. Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na 2016 – projekt nr 6.
16. Zmiany Uchwały Nr VLI/231/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 04 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o. o. w Skarżysku -Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku –Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków – projekt nr 7.
17. Zmiany Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 lipca 2010r
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienia wkładu pieniężnego do Współki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej – projekt nr 8.
18. Zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.- projekt nr 9

19.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie obrad sesji.

Spotkanie opłatkowo- noworoczne około godz.1200.