UCHWAŁA NR XVIII/96/2016

2016-04-04 0858
Art. czytany: 635 razy

z 30 marca 2016r

w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Kościelne”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Kościelne” przyznawany zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.Uzasadnienie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) do kompetencji Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Skarżysko Kościelne. W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie regulaminu, który będzie określał tryb nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne.