Konkurs dla Organizacji pozarządowych opieka wakacyjna dla dzieci i młodzieży

2016-03-10 1332
Art. czytany: 1141 razy

Konkurs dla NGO

ZARZĄDZENIE NR 29/2016
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia w 2016r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skarżysko Kościelne w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239) oraz Uchwały Nr XV/79/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa zakresie art.3 ust.3 ustawy zakresie dnia 24 kwietnia 2003 r. zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.
1.Ogłaszam w 2016 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skarżysko Kościelne w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

.........

Pliki do pobrania w formie załącznika - ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, aktualizacja harmonogramu, aktualizacja kosztorysu, wzór sprawozdania