Obwieszczenie

2015-11-19 1504
Art. czytany: 1161 razy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2015.11.19.
In.I.6730.22.2015


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz199 z póżn.zm.) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 2015.11.19 na wniosek Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna działającego przez Pełnomocnika:
Jarosław Kowalczyk reprezentującego: Zakład Elektryczny ZELKO Jarosław Kowalczyk ul. Staszica 18 26-120 Bliżyn,
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
„Budowa stacji transformatorowej kontenerowej dla potrzeb zasilania w energię elektryczną lokalnych odbiorców, na działce o nr ewidencji gruntowej 372/20, w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne”.

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (03.12.2015r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 .
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak


Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy
Ogłoszeń Urzędu Gminy: 19.11.2015r.